ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Authors

Keywords:

Leadership, organizational commitment, teacher

Abstract

The aim of the research is to determine the relationship between teachers' perceptions of leadership and organizational commitment. In line with the stated purpose, correlational research, which is among quantitative research, was preferred in the research. Correlational research was preferred because it was conducted to determine the relationships between two or more variables and to obtain clues about cause and effect. The population of the research consists of the total teachers working in public schools in the 2023-2024 academic year. The research sample consists of 250 teachers selected by convenience sampling method among the teachers in the population. A survey form was used as a data collection tool in the research. In the first part of the survey form, there is a personal information form to determine the personal information of the participants, in the second part there is the "School Principals Leadership Style Scale" consisting of 35 items and 3 sub-dimensions, and in the third part there is the "Organizational Commitment Scale" consisting of 18 items and three dimensions. Since the data collected with the relevant data collection tools showed a normal distribution, the data were analyzed using parametric tests such as Independent Samples t-Test, ANOVA and Pearson Correlation analysis. In the study, it was determined that there was a significant relationship between teachers' perceptions of organizational commitment and their perceptions of leadership styles. It was determined that the determined significant relationship was positive. The positive relationship shows that as teachers' perceptions of school principals' display of leadership styles increase, their perception of organizational commitment increases.

References

Akan, D. ve Yalçın, S. (2015). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 6(11), 123-150.

Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014). Okul müdürleri liderlik stili ölçeğinin geliştirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 13(51), 392-415.

Altun, M. (2017). The effects of teacher commitment on student achievement: A case study in Iraq. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(11), 417-426.

Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 161-189.

Aydoğan, İ. (2012). Okul binalarının özellikleri ve öğrenciler üzerine etkileri. Milli Eğitim, 193, 29-43.

Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Balcı, A. (2003). Örgütsel sosyalleşme kuram strateji ve taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free Press.

Bilgi, R. (2020). Ortaokul yöneticilerinin liderlik stilleri ile örgütsel iklim arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Çelebi, N. ve Korumaz, M. (2016). Teachers’ loyalty to their supervisors and organizational commitment. Educational Research and Reviews, 11(12), 1161–1167.

Çelik, S. ve Eryılmaz, F. (2006). Öğretmen algılarına göre endüstri meslek lisesi müdürlerinin dönüşümcü liderlik düzeyleri (Ankara ili örneği). Politeknik Dergisi, 9(4), 211-224.

Dağlı, A., Elçiçek, Z. ve Han, B. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1788-1800.

Daşçı, E. ve Cemaloğlu, N. (2015). İlköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma (mobbing) arasındaki ilişki. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 129-166.

Day, C., Elliot, B., & Kington, A. (2005). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education, 21, 563-577.

Durusu, H. ve Cemaloğlu, N. (2019). Öğretmenlerin yıldırma yaşama, işyeri arkadaşlık algısı ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 20-38.

Eğriboyun, D. (2015). Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin liderlik uygulamaları ve iş doyumu algıları arasındaki ilişki. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(1), 241-275.

Eraslan, L. (2003). İlköğretim okul müdürlerinin liderlik özellikleri. Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Erden, T. (2019). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve örgütsel sosyalleşmenin örgütsel adanmışlığa yordaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

Firestone, W. A. (1996). Images of teaching and proposals for reform: A comparison of ideas from cognitive and organizational research. Educational Administration Quarterly, 32(2), 209-235.

George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for windows step bysstep: A simple guide and reference. Boston: Pearson.

Helvacı, A. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 41-60.

Kahya, S. (2020). Eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının öğretmen motivasyonuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Kazancı, N. (2010). İlköğretim okullarındaki yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kushman, J. W. (1992). The organizational dynamics of teacher workplace commitment: A study of urban elementary and middle schools. Educational Administration Quarterly, 28(1), 5-42.

Louis, K. S. (1998). Effects of teacher quality of work life in secondary schools on commitment and sense of efficacy. School Effectiveness and School Improvement, 9(1), 1-27.

Öztürk, N. (2005). İktisadi kalkınmada eğitimin rolü. Sosyoekonomi, 1, 27-44.

Razi, S. (2003). İlköğretim yöneticilerinin çağdaş liderlik eğilimleri. Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Şahin, N. (2007). Personel güçlendirmenin iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkisi: dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Sever, N. (2020). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile okulların örgütsel çekicilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Singh, K., & Billingsley, B. S. (1998). Professional support and its effects on teachers' commitment. The Journal of Educational Research, 91(4), 229-239.

Somech, A., & Bogler, R. (2002). Antecedents and consequences of teacher organizational and professional commitment. Educational Administration Quarterly, 38(4), 555-577.

Suliman, A., & Iles, P. (2000). Is continuance commitment beneficial to organizations? Commitment-performance relationship: A New Look. Journal of managerial Psychology, 15(5), 407-422.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics. (6. edition). ABD: Pearson Education.

Tahaoğlu, F. ve Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. kuram ve uygulamada eğitim yönetimi. Educational Administration: Theory and Practice, 15(58), 274-298.

Taş, A., Çelik, K. ve Tomul, E. (2007). Yenilenen ilköğretim programının uygulandığı ilköğretim okullarındaki yöneticilerin liderlik tarzları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 96-98.

Titrek, A. (2019). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ve sosyal girişimcilik becerilerine yönelik görüşleri (Kocaeli ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Turan Aydın, G. (2019). Öğretmen görüşlerine göre örgütsel sosyalleşme ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yenel, K. (2016). İlkokul yöneticilerinin dönüşümcü ve işlemci liderlik biçimleri ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık ile örgütsel sessizlik davranışları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Published

2024-01-30

How to Cite

KIROĞLAN, N., ESİN, E., DEMİR, F., ÖZCAN, A., ERDEM, O., & ASLAN, C. (2024). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP PERCEPTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. Ulusal Toplum Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 55–75. Retrieved from https://ulusalteb.com/index.php/pub/article/view/4

Issue

Section

Articles